Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

آموزشآموزش موثر و مفید یکی از بهترین راههای هدایت پرسنل به جهت بهره وری بیشتر و کاربری فنی پیشرفته تر است . در این راستا و در جهت آموزش پرسنل شرکت ها در بخش اتوماسیون و روباتهای صنعتی ، شرکت نوین صنعتگر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و خصوصی مختلف نموده است .

مباحث مطروحه در این دوره های آموزشی عموما به جهت کاربری بهتر و ساده تر و مدیریت علمی ، سمت دهی شده است . برخی از آموزش های ارائه شده در شرکت در زمینه اندازه گیری عبارتند از :

عنوان کد دوره ساعات آموزشی پیش نیاز
   آموزش شناخت رباتهای صنعتی RB001 8 ساعت الکترونیک و مکانیک اولیه
   روش های کنترل خطی و غیر خطی مبتدی AB001 24 ساعت الکترونیک و مکانیک اولیه
   روش های کنترل خطی و غیر خطی متوسط AB002 24 ساعت AB001
   روش های کنترل خطی و غیر خطی پیشرفته AB003 32 ساعت AB002
   اپراتوری روباتهای Kuka مبتدی RKO001 24 ساعت الکترونیک و مکانیک اولیه
   اپراتوری روباتهای Kuka پیشرفته RKO002 24 ساعت RKO001
   برنامه نویسی روباتهای Kuka مبتدی RKP001 24 ساعت RKO002
   برنامه نویسی روباتهای Kuka متوسط RKP002 24 ساعت RKP001
   برنامه نویسی روباتهای Kuka پیشرفته RKP003 32 ساعت RKP002
   اپراتوری روباتهای ABB مبتدی RAO001 24 ساعت الکترونیک و مکانیک اولیه
   اپراتوری روباتهای ABB پیشرفته RAO002 24 ساعت RAO001
   برنامه نویسی روباتهای ABB مبتدی RAP001 24 ساعت RAO002
   برنامه نویسی روباتهای ABB متوسط RAP002 48 ساعت RAP001
   برنامه نویسی روباتهای ABB پیشرفته RAP003 48 ساعت RAP002
   اپراتوری روباتهای Fanuk مبتدی RFO001 24 ساعت الکترونیک و مکانیک اولیه
   اپراتوری روباتهای Fanuk پیشرفته RFO002 24 ساعت RFO001
   برنامه نویسی روباتهای Fanuk مبتدی RFP001 24 ساعت RFO002
   برنامه نویسی روباتهای Fanuk متوسط RFP002 24 ساعت RFP001
   برنامه نویسی روباتهای Fanuk پیشرفته RFP003 24 ساعت RFP002
   روند فرایند سازی مبتدی ABP001 12 ساعت مهندسی صنایع
   روند فرایند سازی پیشرفته ABP002 12 ساعت ABP001
منو