Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولاتGauge_Block.jpg گیج های سرامیکی :

گیج های طول ( Length bars ) از جنس سرامیک با ابعاد متفاوت و متنوع و در بسته های مخصوص با گرید   K   قابل ارائه می باشند .

گیج های استیل :

گیج های قطعه و طول و زاویه (   Ring gages , Length bars , Angle gages   ) با ابعاد و تنوع زیاد از جنس استیل قابل ارائه می باشد .

Granite-1.jpg Granite-2.jpg

گیج های گرانیتی :

گیج های توازی ، تعامد ، هم راستایی و و صفحه صافی های گرانیتی با دقت های 1/0 میکرون تا 01/0 میلیمتر
منو