Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

آموزشآموزش موثر و مفید یکی از بهترین راههای هدایت پرسنل به جهت بهره وری بیشتر و کاربری فنی پیشرفته تر است . در این راستا و در جهت آموزش پرسنل شرکت ها در بخش اندازه گیری و اپراتوری و مدیریت ماشین های اندازه گیری ، شرکت نوین صنعتگر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و خصوصی مختلف نموده است .

مباحث مطروحه در این دوره های آموزشی عموما به جهت کاربری بهتر و ساده تر و مدیریت علمی ، سمت دهی شده است . برخی از آموزش های ارائه شده در شرکت در زمینه اندازه گیری عبارتند از :

عنوان کد دوره ساعات آموزشی پیش نیاز
Metrology base level 1 MB001W 12 ساعت هندسه تحلیلی دانشگاهی
Metrology base level 2 MB002W 12 ساعت MB001W
Geometry Tolerances level 1 MG001K 20 ساعت MB002W
Geometry Tolerances level 2 MG002W 12 ساعت MG001K
Geometry Tolerances level 3 MG003T 8 ساعت MG002W
Measuring software MS001K 8 ساعت MB002W
Maintenance of Measuring Machines MS001K 20 ساعت مهندسی برق، مهندسی مکانیک سیالات
منو